Ram Raksha Stotra in English

Select Language >> Hindi/SanskritKannadaMarathiTelugu, Gujarati, Odia

|| Viniyog ||

Asya Sri Rama Raksha Stotra Manthrasya Budha Kousika Rishi,
Sri Sita Ramachandra Devatha, Anushtup Chanda,
Sita Shakthi, Sri Hanman Keelakam,
Sri Ramachandra Preethyarthe Rama Raksha Stotra Mantra Jape Viniyoga.

|| Dhyanam ||

Dhyayed Ajanu Bahum Drutha Sara Danusham Badha Padmasanastham
Peetham Vaso Avasanam Nava Kamala Dala Spardhi Nethram Prasannam |

Vamangaruda Sita Mukha Kamala Milalochanam Neeradhabham
Danalangara Deeptham Datha Muru Jada Mandalam Ramachandram ||

Charitham Raghu Nadasya Satha Koti Pravistharam |
Yekaikamaksharam Pumsam Maha Pathaka Nasanam ||

Dhyathwa Neelolpala Shyamam Ramam Rajeevalochanam |
Janaki Lakshmano Petham Jada Makuta Manditham ||

Sasi Thoona Dhanur Bahu Panim Nakthancharaanthakam |
Swa Leelaya Jagathrathum Avirbhoottham Ajam Vibhum ||

Rama Raksham Padeth Pragna Papagneem Sarva Kamadham |
Siro May Raghava Pathu, Phalam Dasarathathmaja ||

Kousalyeyo Drusou Pathu, Viswamithra Priya Sruthi |
Granam Pathu Makhathrath, Mukham Soumithri Vathsala ||

Jihwam Vidhyanidhi Pathu, Kandam Bharathavanditha |
Skandou Divyayudha Pathu, Bhujowbhagnea Karmukha ||

Karou Sithapathi Pathu, Hrudayam Jamadagnyajith |
Madhyam Padu Khara Dwamsi, Nabhim Jambhavadasrya ||

Sugreevesa Kateem Pathu, Sakthithini Hanumath Prabhu |
Ooru Raghoothama Pathuraksha Kulavinasa Kruth ||

Januni Sethu Kruth Padu, Janghe Dasamukhandaka |
Padou Vibheeshanasreedha, Pathu Ramokhilam Vapu ||

Yetham Rama Balopethaam Rakshaam Ya Sukruthee Padeth |
Sa Chirayu Sukhee Puthree Vijayee Bhaveth ||

Patala Bhoothala Vyoma Charina Chathmacharina |
Na Drushtumapi Shakthasthe Rakshitham Ramanamabhi ||

Ramethi, Ramabhadrethi Ramachandrethi Yaa Smaran |
Naro Na Lipyathe Papair Bukthim Mukthincha Vindathi ||

Jagajaithrakamanthrena Ramanamnabhirakshitham |
Ya Kande Dharayethasya Karastha Sava Sidhaya ||

Vajra Panjara Namedham Yo Rama Kavacham Smareth |
Aavyahathagna Sarvathra Labhathe Jaya Mangalam ||

Aadishtavan yada swapne Ramaraksham imama hara |
Thadha likhithavan pratha prabudho budhakousika ||

Aarama Kalpa Vrukshanam, Virama Sakalapadam |
Abhiramassthrilokanam, Rama Sriman Na Prabhu ||

Tharunou Roopa Sampannou, Sukumarou Maha Balou |
Pundareeka Visalakshou Cheerakrushna Jinambarou ||

Phala Moolasinou Danthou Thapasou Brahmachrinou |
Puthrou Dasarathasyathou Bratharou Ramalakshmanou ||

Saranya Sarva Sathwanam Sreshtou Sarva Danushmatham |
Raksha Kula Nihanthou Traayetham No Raghothamou ||

Aatha Sajja Danusha Vishu Sprusa Vakshaya Suga Nishanga Sanginou |
Rakshanaya Mama Ramalakshmanaa Vagratha Padhi Sadaiva Gachathaam ||

Sanadha Kavachee Gadgi Chapa Bana Dharo Yuva |
Gachan Manoradhosmakam Rama Pathu Sa Lakshmana ||

Ramo Dasaradhi Sooro Lakshmanucharo Balee |
Kakustha Purusha Poorna Kousalyayo Raghothama ||

Vedantha Vedhyo Yagnesa Purana Purushothama |
Janaki Vallabha Sreeman Aprameya Parakrama ||

Ithyethani Japan Nithyam Thad Bhaktha Sradhayanvitha |
Aswamedhadhikam Punyam Samprapnothi Na Samsaya ||

IRamam Doorvadala Shyamam Padmaksham Peetha Vasasam |
Sthuvanthi Namabhir Divyai Na They Samsarino Nara ||

Ramam Lakshmana Poorvajam Raghuvaram Seethapathim Sundaram
Kakustham Karunarnavam Guna Nidhim Vipra Priyam Dharmikam |
Rajendram Sathya Sandham Dasaratha Thanayamshyamalamsanthamoorthim
Vande Lokabhiramam, Raghukula thilakamRaghavam Ravanarim ||

Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase |
Raghu Nadhaya Nadhaya Seethaya Pathae Nama ||

Sri Rama Rama Raghu Nandana Rama Rama
Sri Rama Rama Bharathagraja Rama Rama |
Sri Rama Rama Rana Karkasa Rama Rama Rama
Sri Ramachandra Saranam Bhava Rama Rama ||

Sri Ramachandra Charanou Manasa Smarami
Sri Ramachandra Charanou Vachasa Grunami |
Sri Ramachandra Charanou Sirasa Namami
Sri Ramachandra Charanou Saranam Prapadhye ||

Matha Ramo, Math Pitha Ramachandra
Swami Ramo, Math Sakha Ramachandra |
Sarvaswam May Ramachandro Dayalu
Na Anyam Naiva Jane Na Jane ||

Dakshine Lakshmano, Yasye Vame Cha Janakathmaja |
Puratho Maruthir Yasya Tham Vande Raghunandanam ||

Lokabhiramam Rana Ranga Dheeram Rajheeva Nethram Raghuvamsa Nadham |
Karunya Roopamkarunakaram Tham Sri Ramachandram Saranam Prapadhye ||

Mano Javam, Maruda Thulya Vegam Jithendriyam Buddhi Matham Varishtam |
Vatha Atmajam Vanara Yudha Mukhyam Sree Rama Dootham Sirasa Namami ||

Koojantham Rama Ramethi Maduram Madsuraksharam |
Aaroohya Kavitha Shakhaam Vande Valmiki Kokilam ||

Apadam Apa Hantharam Datharam Dana Sarva Sampadam |
Lokabhiramam Sriramam Bhooyo Bhooyo Namamyaham ||

Bharjanam Bhava Bheejanamarjanam Sukhasampadam |
Tharjanam Yama Dhoothanam Rama Ramethi Garjanam ||

Ramo Rajamani Sada Vijayathe Ramam Ramesam Bhaje
Ramenabhihatha Nisachara Chamoo Ramaya Thasmai Nama |
Ramannasthi Parayanam Paratharam Ramasya Dasosmyaham
Rame Chitha Laya Sada Bhavthu May Bho Rama Mamudhara ||

Sri Rama Rama Ramethi Reme Rame Manorame |
Sahasra Nama Thathulyam Rama Nama Varanane ||

|| Ithi Budha Koushika Virachitham Rama Raksha Stotram Sampoornam ||

Leave a Comment